alt text espa

Τεχνική Περιγραφή

Γενικά

Η πλατφόρμα i-Deliver τεχνικά συνίσταται από ένα Web cloud κεντρικό λογισμικό διαχείρισης delivery services, όπου συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις διανομής από τα συμβεβλημένα καταστήματα και από τους ιδιώτες. Το λογισμικό τα ταξινομεί ανάλογα με την προτεραιότητα, τους χρόνους παραλαβής, τον τόπο παράδοσης και βάση του ειδικού αλγόριθμου, τα δρομολογεί στους διανομείς. Το λογισμικό ανάλογα με το είδος διανομής και το κατάστημα και με βάση την ιστορικότητα, υπολογίζει σε πόση ώρα θα είναι έτοιμη η κάθε παραγγελία για διανομή. Στέλνει την εντολή διανομής στον ανάλογο διαθέσιμο διανομέα, συνδυάζοντας τα δρομολόγια και τη δρομολόγηση του κάθε διανομέα, το μέσο που αυτός διαθέτει (π.χ. ποδήλατο, μηχανάκι, αυτοκίνητο). Μαζεύοντας τα στοιχεία βάσει της κάθε πρόβλεψης (προϋπολογιστικά) και του αποτελέσματος (απολογιστικά), το σύστημα βελτιώνει την ακρίβεια του. Επίσης, η πλατφόρμα ολοκληρώνεται από εφαρμογή σε smartphone μέσω της οποίας, ο κάθε διανομέας, δίνει αυτόματα καταγραφή ακριβώς για τη χρονική στιγμή της κάθε ενέργειας μαζί με το γεωγραφικό στίγμα (μέσω GPS) που την πραγματοποίησε, λαμβάνει πληροφορίες για το πλάνο εργασιών της ημέρας, κλπ.

technical

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει οι πλατφόρμα, συνοψίζονται παρακάτω:

  1. Πρόσβαση από τα συμβεβλημένα καταστήματα που έχουν delivery στην λειτουργία τους (πχ. καταστήματα εστίασης)

  2. Πρόσβαση από επαγγελματίες οι οποίοι δεν διαθέτουν υπηρεσία διανομής μέσα στις δραστηριότητες τους, αλλά έχουν περιστασιακά τέτοιες ανάγκες. (π.χ. φαρμακεία, δικηγορικά γραφεία, οδοντιατρεία, λογιστικά γραφεία κλπ.).

  3. Πρόσβαση από καταναλωτές

Οποιοσδήποτε μπορεί να εισάγει μια εντολή διανομής. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να ικανοποιήσει κάθε είδους ανάγκη διανομής που μπορεί να υφίσταται εντός πόλης (intercity διανομή για κάθε πόλη που θα δραστηριοποιείται). Ο καταναλωτής, μέσω της πλατφόρμας i-Deliver θα μπορεί να διαλέξει ακόμα και τον διανομέα που θέλει να του φέρει το προϊόν που ζήτησε, εφόσον το επιθυμεί. Επίσης, μετά από κάθε διεκπεραίωση αιτήματος, ο καταναλωτής μπορεί να βαθμολογεί τη διαδικασία, τον διανομέα, αλλά και το κατάστημα.

  1. Πρόσβαση από τους συμβεβλημένους διανομείς.

Οι διανομείς μπορούν να δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους, να δέχονται τις εντολές διανομής, κλείνουν τη βάρδια τους γνωρίζοντας πόσες παραδόσεις έχουν γίνει, κλπ.

Αρχιτεκτονική

Ένα προσχέδιο της συνολικής αρχιτεκτονική του συστήματος i-Deliver παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Η ροή της πληροφορίας ξεκινάει και τελειώνει με τους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες (διανομείς, καταστήματα και καταναλωτές) παρέχουν στην πλατφόρμα κατάλληλα δεδομένα (πχ. προφίλ διανομέων, παραγγελίες αγαθών, κλπ.) μέσω του Υποσυστήματος Αλληλεπίδρασης Χρηστών. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται από το Υποσύστημα Αλληλεπίδρασης Χρηστών στο Υποσύστημα Δεδομένων, όπου υπόκεινται σε διάφορες διαδικασίες προ-επεξεργασίας προτού αποθηκευτούν σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων.

Στη συνέχεια, με κάθε νέα αίτηση από τους ενδιαφερόμενους χρήστες, ενεργοποιούνται οι κατάλληλες μονάδες του Υποσυστήματος Επεξεργασίας (πχ. μονάδα δρομολόγησης) προκειμένου να διαχειριστούν τις αιτήσεις και να παράξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το Υποσύστημα Επεξεργασίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αλγοριθμικών λύσεων (Αλγόριθμοι Παραλαβής & Παράδοσης Αγαθών, Αλγόριθμοι Πρόβλεψης αιτήσεων διανομής και πρόβλεψης κυκλοφορίας) που συνιστούν την επιχειρησιακή ευφυία της πλατφόρμας i-Deliver.

Τέλος, τα παραγόμενα αποτελέσματα προωθούνται στους ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω του Υποσυστήματος Αλληλεπίδρασης Χρηστών.

technical flow

Ενότητες Εργασίας

Το έργο αποτελείται από 5 ενότητες εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων, Καταγραφή Περιπτώσεων Χρήσης και Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Συστήματος

Ανάλυση των απαιτήσεων χρήστη (λειτουργικών) και των απαιτήσεων συστήματος (μη λειτουργικών), καταγραφή των περιπτώσεων χρήσης και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος.

ΕΕ2: Αλγόριθμοι Παραλαβής & Παράδοσης Αγαθών

Ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων για την αποδοτική επίλυση των προβλημάτων επιλογής διαθέσιμων διανομέων, διαχείρισης αιτημάτων παραλαβής & παράδοσης αγαθών και παροχής κινήτρων & επιβράβευσης διανομέων.

ΕΕ3: Βέλτιστη Εξυπηρέτηση Αιτήσεων Διανομής μέσω Πρόβλεψης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για την συγκέντρωση, προ-επεξεργασία και αποθήκευση όλων των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του συστήματος, και σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων αλγορίθμων για την πρόβλεψη ζήτησης αιτήσεων διανομής, την αντιστοίχιση μεταξύ παραγγελιών και διανομέων, και την πρόβλεψη κυκλοφορίας.

ΕΕ4: Υλοποίηση Εφαρμογής i-Deliver και Ολοκλήρωση του Συστήματος

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής για κινητά που θα χρησιμοποιείται από τους διανομείς, και ενοποίηση όλων των επιμέρους υπηρεσιών του συστήματος σύμφωνα με τις αρχικές απαιτήσεις συστήματος και χρηστών. Σύνδεση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας του με την υφιστάμενη διαδικτυακή εφαρμογή της Delivery Services (DS).

ΕΕ5: Πιλοτική Λειτουργία, Επίδειξη και Διάχυση Αποτελεσμάτων

Στα πλαίσια αυτή της ΕΕ πρόκειται να καθοριστούν οι βασικοί δείκτες ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης της πλατφόρμας i-Deliver, αλλά και να γίνει αποτίμηση από τα οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή και χρήση της σε διάφορα επίπεδα (οικονομικό, περιβαλλοντικό, ποιότητας υπηρεσιών, κλπ.). Περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στο δίκτυο πελατών της DS, την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση συστήματος, καθώς και τις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου.

 

facebook twitter linkedin youtube

 

espa banner

 

© Copyright 2021 i-Deliver

Μετάβαση στο περιεχόμενο